BING
Surmon's digital garden
OG

我更喜欢叫它无梦寺

1,360 characters, 3 min read2023/07/27 PM1,419 views

无梦寺下

wú mèng sì xià zhī lí shū,yuǎn shān rú dài fú miào wū。

无梦寺下支离疏,远山如黛拂庙屋。

luò rì yú huī yìng mù cuì,huáng sēng míng dìng jìng sì hú。

落日余辉映木翠,黄僧冥定静似湖。

jì liáo lín wài niǎo guī fù,jiǎo yuè qīng fēng rù ěr zhōng。

寂寥林外鸟归复,皎月清风入耳中。

yī niàn xiá cǎi míng rú jìng,le duàn fán huá yī shēn qīng。

一念霞彩明如镜,了断繁华一身轻。

shū yǐng bān bó pú tí xíng,wǎn zhōng huí xiǎng yún wài kōng。

疏影斑驳菩提形,晚钟回响云外空。

xīn wú guà ài huā zì fàng,wù dào wú yán mèng zì tōng。

心无挂碍花自放,悟道无言梦自通。

2023 @ChiangMai

“色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。”
“色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。”
“觉知身心,超越自我,内观是心灵的启蒙。内观是觉察瞬息万变中恒久的自性。”
“觉知身心,超越自我,内观是心灵的启蒙。内观是觉察瞬息万变中恒久的自性。”
“应无所住,而生其心。”
“应无所住,而生其心。”
“过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得。”
“过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得。”
“无我相,无人相,无众生相,无寿者相。”
“无我相,无人相,无众生相,无寿者相。”

(完)

Creative Commons BY-NC 4.0 https://surmon.me/article/225
0 / 0 comments
Guest
Start the discussion...
Default (GPT-3.5)
ChatGPTDefault (GPT-3.5)
9 months ago

这是一首描写寺庙景象和禅修境界的诗歌。诗中通过描绘寺庙、自然景色以及禅修的心境,表达了禅宗的修行和心灵境界。

诗中的"无梦寺"可能是一处虚构的寺庙名称,意味着寺庙的宗旨是超越尘世的幻想和执著。"支离疏"形容寺庙建筑的疏松清逸,与禅修的宁静相呼应。

"远山如黛拂庙屋"描绘了远处的山脉,如同淡淡的青烟轻拂庙宇,给人一种宁静美好的意象。"落日余辉映木翠"描述了落日的余晖映照在树木上,形成一片翠绿的画面。

"黄僧冥定静似湖"表现了禅修僧人的冥想状态,宛如湖水般静谧。"寂寥林外鸟归复,皎月清风入耳中"描绘了寺庙外的自然景色,夜晚鸟归和皎洁的月光带来宁静与凉爽。

"一念霞彩明如镜,了断繁华一身轻"表达了禅修者内心的宁静和清明,超越了纷繁的世俗执念。"疏影斑驳菩提形,晚钟回响云外空"形容了树影交错下的菩提树,以及晚钟声回荡在云空之外。

"心无挂碍花自放,悟道无言梦自通"强调内心的自在和无碍,以及觉悟的境界不需言语表达,如同梦境自然通达。

总的来说,这首诗歌通过丰富的意象和象征,描绘了禅修者在寺庙中修行的场景,以及他们内心的平静、超越和觉悟。